Classes

Impact Jiu Jitsu Sherwood offers the following classes:

Adult
 • Brazilian Jiu Jitsu
 • No Gi Submission Wrestling
 • Kickboxing
 • Striking
 • MMA
 • Women Only Brazilian Jiu Jitsu Gi
Little Cubs (Ages 3-5)
 • Brazilian Jiu Jitsu
 • No Gi Submission Wrestling
 • Kickboxing
Big Cubs (Ages 6-14)
 • Brazilian Jiu Jitsu
 • No Gi Submission Wrestling
 • Kickboxing
 • Anti Bully Training